DJECA I MEDIJI

Djeca se sa digitalnim medijima danas susreću u sve ranijoj dobi. Mali ekrani dio su svakodnevice za 83% djece između 6 mjeseci i 6 godina (Rideout i Hamel, 2006), a gotovo polovica djece u dobi između 3 i 6 godina redovito koristi Internet (Jungwirth, 2013)….